เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ


อัตลักษณ์ของนักศึกษา  (Student   Characteristics)
              ทักษะเยี่ยม    เปี่ยมน้ำใจ (Excellent  Skills  and  Helpful)

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  (R -CAT  Identity)
            ภูมิทัศน์เด่น   เน้นการมีส่วนร่วม   รวมใจพัฒนา (Excellent  Landscape  Management, Emphasize Participation and  Unite  Development)

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  (Vision)
             ทักษะวิชาชีพเด่น   เน้นการจัดการ    บริการชุมชน    ทรัพยากรบุคคลพัฒนา   สู่ประชาคมอาเซียน  (Excellent  Vocational  Skills, Emphasize Management, Serve  Community,Develope   Human   Resource  and  Ready  into  Asean)

ปรัชญา    ( PHILOSOPHY )
              วิชาการเด่น     เน้นคุณธรรม     นำชุมชน

พันธกิจ  (Mission)
1.ระดมทรัพยากรภาครัฐ   เอกชน   ชุมชน    สถานประกอบการ  ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมเยาวชน  ประชาชนทั่วไปตามความถนัด   ความสามารถอย่างทั่วถึง  และต่อเนื่องถึงระดับปริญญาหลากหลายสาขา
2.ผลิตและพัฒนากำลังคนทางวิชาชีพ  ระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ   ระดับเทคนิค  ระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และการประกอบอาชีพอิสระ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม
3.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียน-การสอน สู่ความเป็นผู้นำเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี หลากหลายสาขาแก่ประชาชนทั่วไป
4.วิจัยและพัฒนาด้านอาชีวศึกษาและวิชาการอื่น ๆ  เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี  การสร้างงาน  สร้างอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา      ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืน

อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

             "วษท.ร้อยเอ็ด"

 

ทั้งหมด

 
 

ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

เวลาเปิดทำการห้องสมุด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.

วันเสาร์                    08.30 - 12.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ระเบียบและ การใช้บริการ  

1. แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามส่งเสียงดัง ขณะอยู่ในห้องสมุด

3. ไม่นำแฟ้มเอกสารและกระเป๋าเข้าไปในห้องสมุดยกเว้นของมีค่า

4. ห้ามนำเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวเข้ามาทานในห้องสมุด

5. ระดับ ปวช. ยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม 1 สัปดาห์   

6. ระดับ  ปวส. ยืมได้ไม่เกิน  10 เล่ม 1 สัปดาห์ 

7. การยืมสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย ยืมด้วยตนเอง

8. ยืมกำหนดเวลา ปรับเล่มละ 1 บาท / วัน

9. ยืมหนังสือเล่มเดียวกันติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

10. หนังสือชำรุด ปรับตามความเหมาะสม  หนังสือหาย ปรับเพิ่ม 20 % 

สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้

1. หนังสือทั่วไป 

2. หนังสือแบบเรียน 

3. หนังสือคู่มือการเรี่ยนการสอน /  คู่มือครู 

4. นวนิยาย /  เรื่องสั้น

5. ปัญหาพิเศษ งานวิจัยของนักศึกษาปวส.

6. วารสาร ยืมได้ไม่จำกัดจำนวนเล่ม เป็นเวลา 3 วัน 

7. สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถยืมได้ หนังสืออ้างอิง ให้บริการภายในห้องอ้างอิงเท่านั้น

            

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library